Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Dynamika obyvateľstva

Dynamika obyvateľstva 

Pod dynamikou obyvateľstva rozumieme zmeny v počte, obyvateľstva, ktoré vyvolávajú aj zmeny v jeho priestorovom rozložení a štruktúre. V zásade môžeme vymedziť dynamiku prirodzenú, socioekonomickú a mechanickú. Počet obyvateľov sa mení najmä v dôsledku prirodzeného a migračného pohybu obyvateľstva. Preto sa na tomto mieste zameriame na prirodzený a migračný pohyb obyvateľstva, a potom na ich celkové zhodnotenie v celkovom pohybe obyvateľstva Uzovského Šalgova.

Prirodzený pohyb obyvateľstva 

Prirodzený pohyb zahŕňa populačné procesy, ktoré súvisia s rozmnožovaním a odumieraním obyvateľstva. Hlavnými procesmi tohto pohybu sú pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita) obyvateľstva. Tieto hlavné procesy, ktoré priamo vstupujú do bilancie pohybu obyvateľstva, ovplyvňuje mnoho biologických, historických a iných socioekonomických faktorov a procesov. Z ostatných populačných procesov sú to hlavne sobášnosť, rozvodovosť a potratovosť, ktoré síce priamo nevstupujú do bilancie prirodzeného pohybu, ale vo veľkej miere môžu ovplyvniť jeho dva základné procesy, najmä pôrodnosť.

Rozdiel medzi počtom živonarodených a zomretých v rámci obce Uzovský Šalgov za určitú časovú jednotku (zvyčajne je to rok) určuje prirodzený prírastok obyvateľov. Podľa vzťahu medzi počtom narodených a počtom zomretých môže prirodzený prírastok obyvateľov nadobudnúť kladné hodnoty, ktoré indikujú rast obyvateľstva, alebo nadobúda záporné hodnoty, ktoré zasa poukazujú na prirodzený úbytok obyvateľstva. Vývoj prirodzeného pohybu obyvateľstva v Uzovskom Šalgove za roky 1997-2006 ukazuje tabuľka č. 2.

 

Vývoj prirodzeného pohybu v Uzovskom Šalgove v rokoch 1997-2006
Tabuľka č. 2
Zdroj: Obecný úrad Uzovský Šalgov

Na základe analýzy štatistických údajov môžeme povedať, že v Uzovskom Šalgove za sledované roky 1997-2006 prevažoval prirodzený prírastok obyvateľstva, výrazný bol najmä koncom 90. rokov (1997-99), odvtedy nastal mierny prirodzený úbytok (najmä v rokoch 2002 a 2003), ale v rokoch 2005-2006 môžeme pozorovať veľmi mierny prirodzený prírastok.

Na prirodzený prírastok (resp. úbytok) a tým aj na dynamiku obyvateľstva majú vplyv aj ďalšie vybrané demografické ukazovatele, ako sú, napr. sobášnosť a rozvodovosť. Drvivá väčšina sobášov, ktoré sa uzavrú v Uzovskom Šalgove sú cirkevné sobáše. Vývoj ich početnosti nám ukazuje tabuľka č. 3. Rozvod je v Uzovskom Šalgove, vzhľadom na religiozitu obyvateľstva, len občasným javom, napr. za roky 1999-2005 boli v obci zaznamenané len 2 rozvody (tab. č. 3).

 

Vývoj sobášnosti a rozvodovosti v Uzovskom Šalgove (1999-2005)
Tabuľka č. 3
Zdroj: Obecný úrad Uzovský Šalgov

Migračný pohyb obyvateľstva 

Migračný pohyb obyvateľstva Uzovského Šalgova zahŕňa priestorové zmeny rozmiestnenia obyvateľstva v čase. Výsledkom rozdielu dvoch rozdielnych pohybov, prisťahovania a vysťahovania, je migračné saldo, ktoré môže mať hodnoty kladné (migračný prírastok) a záporné (migračný úbytok). Vývoj migračného pohybu obyvateľstva v Uzovskom Šalgove za roky 1997-2006 ukazuje tabuľka č. 4.

 

Vývoj migračného pohybu v Uzovskom Šalgove v rokoch 1997-2006

Tabuľka č. 4
Zdroj: Obecný úrad Uzovský Šalgov

Zo štatistiky migračného pohybu v Uzovskom Šalgove za posledných 10 rokov môžeme vysledovať najmä to, že migračný úbytok bol najvýraznejší na konci minulého storočia a potom opäť v roku 2003. Od roku 2004 má migračné saldo kladné hodnoty, ktoré sa neustále zväčšujú, čím podstatným spôsobom prispievajú k zvyšovaniu počtu obyvateľov v Uzovskom Šalgove najmä za posledné dva roky.

Celkový pohyb obyvateľstva 

Celkový prírastok, resp. úbytok obyvateľstva je súčtom hodnôt prirodzeného prírastku (alebo úbytku) a migračného prírastku (alebo úbytku). V závislosti od oboch hodnôt je výsledkom celkový prírastok, v prípade kladných hodnôt, alebo celkový úbytok, v prípade záporných hodnôt. V tabuľke č. 5 a grafe č. 2 je zobrazený vývoj celkového pohybu obyvateľstva v obci Uzovský Šalgov v rokoch 1997-2006.

 

Vývoj celkového pohybu v Uzovskom Šalgove v rokoch 1997-2006

Tabuľka č. 5
Zdroj: Obecný úrad Uzovský Šalgov

Legenda:  
A - Počet narodených 
 B -Počet umretých 
 C -Prirodzený prírastok / úbytok 
 D -Počet prisťahovaných 
 E -Počet odsťahovaných 
 F -Migračný prírastok / úbytok 
 G -Celkový prírastok / úbytok 

Ak zhodnotíme celkový pohyb obyvateľstva obce Uzovský Šalgov za posledných 10 rokov (1997-2006), môžeme konštatovať, že po určitom celkovom úbytku obyvateľov na prelome tisícročí nastal od roku 2004 celkový prírastok obyvateľstva v Uzovskom Šalgove, na ktorom má hlavný podiel migračný prírastok (kladné migračné saldo).

 

Vývoj celkového pohybu obyvateľstva v Uzovskom Šalgove
v rokoch 1997-2006
 
Graf č. 2
Zdroj: Obecný úrad Uzovský Šalgov


 

dnes je: 18.7.2019

meniny má: Kamila

podrobný kalendár

Zber elektroodpadu

19.07.2019

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

zverejnenie

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Oznam

eKasa - pre podnikateľov

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

Úroveň vytriedenia odpadu

Zverejnenie

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 10.12.2017, od 01.04.2018 do 08.12.2018 a platné od 09.12.2018 do 14.12.2019

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

20. 11. 2018 a doplnenie 25. 01. 2019

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných (20.11.2018). Informácie pre chovateľov s chovom s jednou ošípanou (25.01.2019).

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka