Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Dynamika obyvateľstva

Dynamika obyvateľstva 

Pod dynamikou obyvateľstva rozumieme zmeny v počte, obyvateľstva, ktoré vyvolávajú aj zmeny v jeho priestorovom rozložení a štruktúre. V zásade môžeme vymedziť dynamiku prirodzenú, socioekonomickú a mechanickú. Počet obyvateľov sa mení najmä v dôsledku prirodzeného a migračného pohybu obyvateľstva. Preto sa na tomto mieste zameriame na prirodzený a migračný pohyb obyvateľstva, a potom na ich celkové zhodnotenie v celkovom pohybe obyvateľstva Uzovského Šalgova.

Prirodzený pohyb obyvateľstva 

Prirodzený pohyb zahŕňa populačné procesy, ktoré súvisia s rozmnožovaním a odumieraním obyvateľstva. Hlavnými procesmi tohto pohybu sú pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita) obyvateľstva. Tieto hlavné procesy, ktoré priamo vstupujú do bilancie pohybu obyvateľstva, ovplyvňuje mnoho biologických, historických a iných socioekonomických faktorov a procesov. Z ostatných populačných procesov sú to hlavne sobášnosť, rozvodovosť a potratovosť, ktoré síce priamo nevstupujú do bilancie prirodzeného pohybu, ale vo veľkej miere môžu ovplyvniť jeho dva základné procesy, najmä pôrodnosť.

Rozdiel medzi počtom živonarodených a zomretých v rámci obce Uzovský Šalgov za určitú časovú jednotku (zvyčajne je to rok) určuje prirodzený prírastok obyvateľov. Podľa vzťahu medzi počtom narodených a počtom zomretých môže prirodzený prírastok obyvateľov nadobudnúť kladné hodnoty, ktoré indikujú rast obyvateľstva, alebo nadobúda záporné hodnoty, ktoré zasa poukazujú na prirodzený úbytok obyvateľstva. Vývoj prirodzeného pohybu obyvateľstva v Uzovskom Šalgove za roky 1997-2006 ukazuje tabuľka č. 2.

 

Vývoj prirodzeného pohybu v Uzovskom Šalgove v rokoch 1997-2006
Tabuľka č. 2
Zdroj: Obecný úrad Uzovský Šalgov

Na základe analýzy štatistických údajov môžeme povedať, že v Uzovskom Šalgove za sledované roky 1997-2006 prevažoval prirodzený prírastok obyvateľstva, výrazný bol najmä koncom 90. rokov (1997-99), odvtedy nastal mierny prirodzený úbytok (najmä v rokoch 2002 a 2003), ale v rokoch 2005-2006 môžeme pozorovať veľmi mierny prirodzený prírastok.

Na prirodzený prírastok (resp. úbytok) a tým aj na dynamiku obyvateľstva majú vplyv aj ďalšie vybrané demografické ukazovatele, ako sú, napr. sobášnosť a rozvodovosť. Drvivá väčšina sobášov, ktoré sa uzavrú v Uzovskom Šalgove sú cirkevné sobáše. Vývoj ich početnosti nám ukazuje tabuľka č. 3. Rozvod je v Uzovskom Šalgove, vzhľadom na religiozitu obyvateľstva, len občasným javom, napr. za roky 1999-2005 boli v obci zaznamenané len 2 rozvody (tab. č. 3).

 

Vývoj sobášnosti a rozvodovosti v Uzovskom Šalgove (1999-2005)
Tabuľka č. 3
Zdroj: Obecný úrad Uzovský Šalgov

Migračný pohyb obyvateľstva 

Migračný pohyb obyvateľstva Uzovského Šalgova zahŕňa priestorové zmeny rozmiestnenia obyvateľstva v čase. Výsledkom rozdielu dvoch rozdielnych pohybov, prisťahovania a vysťahovania, je migračné saldo, ktoré môže mať hodnoty kladné (migračný prírastok) a záporné (migračný úbytok). Vývoj migračného pohybu obyvateľstva v Uzovskom Šalgove za roky 1997-2006 ukazuje tabuľka č. 4.

 

Vývoj migračného pohybu v Uzovskom Šalgove v rokoch 1997-2006

Tabuľka č. 4
Zdroj: Obecný úrad Uzovský Šalgov

Zo štatistiky migračného pohybu v Uzovskom Šalgove za posledných 10 rokov môžeme vysledovať najmä to, že migračný úbytok bol najvýraznejší na konci minulého storočia a potom opäť v roku 2003. Od roku 2004 má migračné saldo kladné hodnoty, ktoré sa neustále zväčšujú, čím podstatným spôsobom prispievajú k zvyšovaniu počtu obyvateľov v Uzovskom Šalgove najmä za posledné dva roky.

Celkový pohyb obyvateľstva 

Celkový prírastok, resp. úbytok obyvateľstva je súčtom hodnôt prirodzeného prírastku (alebo úbytku) a migračného prírastku (alebo úbytku). V závislosti od oboch hodnôt je výsledkom celkový prírastok, v prípade kladných hodnôt, alebo celkový úbytok, v prípade záporných hodnôt. V tabuľke č. 5 a grafe č. 2 je zobrazený vývoj celkového pohybu obyvateľstva v obci Uzovský Šalgov v rokoch 1997-2006.

 

Vývoj celkového pohybu v Uzovskom Šalgove v rokoch 1997-2006

Tabuľka č. 5
Zdroj: Obecný úrad Uzovský Šalgov

Legenda:  
A - Počet narodených 
 B -Počet umretých 
 C -Prirodzený prírastok / úbytok 
 D -Počet prisťahovaných 
 E -Počet odsťahovaných 
 F -Migračný prírastok / úbytok 
 G -Celkový prírastok / úbytok 

Ak zhodnotíme celkový pohyb obyvateľstva obce Uzovský Šalgov za posledných 10 rokov (1997-2006), môžeme konštatovať, že po určitom celkovom úbytku obyvateľov na prelome tisícročí nastal od roku 2004 celkový prírastok obyvateľstva v Uzovskom Šalgove, na ktorom má hlavný podiel migračný prírastok (kladné migračné saldo).

 

Vývoj celkového pohybu obyvateľstva v Uzovskom Šalgove
v rokoch 1997-2006
 
Graf č. 2
Zdroj: Obecný úrad Uzovský Šalgov


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Preladenie ANTÉNY

Informácia

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

zverejnenie

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Úroveň vytriedenia odpadu

Zverejnenie

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 01.09.2019 do 14.12.2019

20. 11. 2018 a doplnenie 25. 01. 2019

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných (20.11.2018). Informácie pre chovateľov s chovom s jednou ošípanou (25.01.2019).

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka