Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Geológia

Geológia v obci

 

Geologický vývoj a stavba

 

Geologické celky

 

Kataster obce Uzovský Šalgov sa rozprestiera na území dvoch geomorfologických celkov – Bachureň a Spišsko-šarišské medzihorie, a tie patria do geologicko-tektonickej jednotky vnútrokarpatského paleogénu alebo podľa iného zdroja do jednotky podtatranskej skupiny. Podľa regionálneho geologického členenia študované územie patrí náš kataster do celku šarišský paleogén.


 

Geologický vývoj územia

 

Geologický vývoj katastrálneho územia Uzovského Šalgova v predtreťohornom období nie je dostatočne jasný, pretože jeho výsledok tvorí len podložie pre paleogénne súvrstvia, ktoré sú tu dominantné. Len na základe geologických profilov geologických máp Bachurne a Spišsko-šarišského medzihoria sa môžeme domnievať, že podložie nami skúmaného územia tvoria mezozoické (druhohorné) komplexy severnej časti veporika.

 

Treťohory (65,5 až 2,5 miliónov rokov)

 

Určujúci pre litogeografický obraz sledovaného územie je vnútrokarpatský vývoj v paleogéne (staršie treťohory), keď najmä v priestore dnešného Slovenského rudohoria vznikol horský chrbát, ktorý rozdeľoval oblasť Vnútorných Karpát na severnú a južnú časť. V čase medzi laramskou fázou vrásnenia (koniec vrchnej kriedy) a priabónskou transgresiou (vrchný eocén) uplynulo zhruba 25 miliónov rokov, keď tu pretrvával režim kontinentálnej suchozemskej éry.

 

Paleogénne more potom postupne zaplavilo Vnútorné Karpaty od severu na juh, pričom maximum transgresie (zaliatia morom) je v eocéne, keď celá oblasť na sever od spomenutého horského chrbta je zaplavená morom a usádzajú sa tu morské sedimenty vnútrokarpatského paleogénu, ktoré sú tektonicky pomerne málo porušené a často ležia horizontálne alebo sú málo sklonené, len pri bradlovom pásme sú intenzívne zvrásnené. Vznik sedimentačného priestoru vnútrokarpatského paleogénu podtatranskej skupiny je teda spojený s poklesom západokarpatského bloku ako celku v období stredného a vrchného eocénu.

 

Paleogénne sedimenty podtatranskej skupiny sú v našom regióne zachované v úplnom slede vrstiev. Bazálne je borovské súvrstvie, ktoré je usadené priamo na mezozoickom alebo paleozoickom podloží. Jeho vek sa odhaduje v rozpätí od paleocénu až po spodný oligocén.

 

Nad ním je hutianske súvrstvie, ktoré v katastri Uzovského Šalgova vystupuje až na povrch a je najhrubším zo všetkých paleogénnych súvrství v oblasti. Jeho vek kladieme do obdobia vrchného priabónu až spodného oligocénu – 40,6 miliónov rokov.

 

Nadložné je zuberecké súvrstvie, reprezentujúce najhlbšiu litofáciu paleogénu podtatranskej skupiny, ktorá predstavuje typický flyš. V Spišsko-šarišskom medzihorí a v časti Bachurne buduje len menšie plochy. Vek tohto súvrstvia bol stanovený na najvyšší priabón až oligocén.

 

Najmladšie paleogénne je bielopotocké súvrstvie, ktorého vek sa odhaduje na obdobie oligocénu – 34 mil. rokov. Na území katastra obce Uzovský Šalgov je zastúpené hlavne na jeho severnom a západnom okraji, tj. v jeho najvyšších polohách z hľadiska nadmorskej výšky.

 

Štvrtohory (2,5 miliónov rokov až dodnes)

 

Štvrtohory (kvartér) predstavuje najmladšiu etapu geologického vývoja nami sledovaného územia, kedy dochádza k rozčleňovaniu vrchnopliocénneho zarovnaného povrchu a k všeobecnému zahlbovaniu vodných tokov, dominujú erózno-denudačné procesy. Toto obdobie reprezentujú v katastri obce pleistocénne a holocénne sedimenty.


 

Geologická stavba územia

 

Geologická stavba územia katastra Uzovského Šalgova je málo pestrá (mapa). Vnútrokarpatský paleogén zaberá celé územie katastra. Pri jeho analýze vychádzame z výsledkov zhrnutých vo Vysvetlivkách ku geologickej mape Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov, Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny.

 

Treťohory

 

Predtreťohorné podložie je tvorené najpravdepodobnejšie druhohornými sedimentmi. Podstatná časť geologického nadložia vnútrokarpatského paleogénu sa skladá z už vyššie spomínaných treťohorných paleogénnych súvrství, čiže celý kataster Uzovského Šalgova sa skladá výlučne z hornín sedimentárneho pôvodu.

 

Najspodnejšie z nich je borovské súvrstvie, tvorené morskými sedimentmi neflyšového charakteru, hrubými klastikami s bežnou vertikálnou postupnosťou: brekcie, zlepence, pieskovce, lokálne vápence, siltovce a zriedkavo aj ílovce. Jeho hrúbka ako celku v našom regióne kolíše v rozmedzí od 50 do maximálne 265 metrov.

 

Nasleduje hutianske súvrstvie, ktoré je v nami skúmanom katastri reprezentované premenlivo vápnitými ílovcami v prevahe nad lavicami drobnozrných pieskovcov, zvyčajne v pomere 5 : 1 až 10 : 1, extrémne až 20 : 1 (práve v okolí Uzovského Šalgova). Hrúbka tohto súvrstvia je v rámci regiónu značne premenlivá, pre Spišsko-šarišské medzihorie sa uvádzajú údaje o hrúbke 200 až 1200 metrov.

 

Zuberecké súvrstvie predstavuje vo vnútrokarpatskom paleogéne hlavne fáciu typického flyšu, ktorý je v Spišsko-šarišskom medzihorí a v časti Bachurne málo plošne zastúpený. Ide tu o flyš, kde pomer pieskovcov k ílovcom kolíše od 1 : 2 do 2 : 1, avšak flyš s prevahou ílovcov je v regióne zastúpený len sporadicky. Gross (1999) uvádza, že hrúbka zubereckého súvrstvia sa pohybuje v rozmedzí od 0 do 1450 metrov.

 

Bielopotocké súvrstvie sa vyskytuje v katastri Uzovského Šalgova v podobe pieskovcov v absolútnej prevahe nad slabo vápnitými až nevápnitými ílovcami s drobno až strednozrnými zlepencami a tiež ako konglomerátový flyš (zlepence a štrky s polohami pieskovcov). Hrúbka tohto súvrstvia je v rozmedzí od 150 do 900 metrov.

 

Štvrtohory

 

Druhú skupinu hornín katastra Uzovského Šalgova predstavujú kvartérne sedimenty. V prvom rade sú to sedimenty bližšie nedatované: hlinito-kamenité, piesčité, piesčito-kamenité až kamenité sutiny, svahové hliny a nerozlíšené svahoviny. Holocénneho pôvodu sú fluviálne nivné sedimenty v povodí potoka Šalgov, ktorých zdrojovou oblasťou je hlavne pohorie Bachureň. Ich maximálna hrúbka je 10 metrov. 


 

Výskyt nerastných surovín

 

Z hľadiska výskytu nerastných surovín je územie obce Uzovský Šalgov chudobné. Za zmienku stojí iba staré ťažobné miesto tehliarskej hliny v miestnej časti nazývanej Zavalisko, kde sa ešte krátko po 2. svetovej vojne ťažila hlina a priamo na mieste sa z nej formovali a sušili tehly, tzv. valky.

 
 
Geologická mapa katastra obce Uzovský Šalgov
 
Geologická mapa katastra obce Uzovský Šalgov
 
 

Použitá literatúra:

  • Fusán, O. 1989. Geologický vývoj. In: Plesník, P. red. Malá slovenská vlastiveda 1. Bratislava : Obzor, 1989, s. 39-56.
  • Gross, P. red. 1999. Vysvetlivky ku geologickej mape Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov, Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny. 1. vyd. Bratislava : Geologická služba SR; Vyd. Dionýza Štúra, 1999.
  • Michaeli, E. 2000. Prírodné pomery. In: Kónya, P. red. Dejiny Sabinova. Sabinov : MÚ, 2000, s. 14-45.
  • Vass, D. a i. 1988. Vysvetlivky k mape Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Podunajskej nížiny na území ČSSR (M 1 : 50 000). 1. vyd. Bratislava : GÚDŠ, 1988.

     

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Preladenie ANTÉNY

Informácia

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

zverejnenie

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Úroveň vytriedenia odpadu

Zverejnenie

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 01.09.2019 do 14.12.2019

20. 11. 2018 a doplnenie 25. 01. 2019

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných (20.11.2018). Informácie pre chovateľov s chovom s jednou ošípanou (25.01.2019).

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka