Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Hlavný kontrolór obce

Hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce je šesť rokov a začína sa dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Uzovskom Šalgove na svojom riadnom 13. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Uzovskom Šalgove konanom dňa 15. mája 2017 zvolili Ing. Stanislava Turáka, trvale bytom Sabinov, Prešovská 19, za hlavného kontrolóra obce Uzovský Šalgov, so začiatkom funkčného obdobia od 01. júna 2017.

 


 

Úlohy hlavného kontrolóra

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. presne definuje úlohy hlavného kontrolóra. Medzi jeho úlohy patrí:

  • Vykonávanie kontroly. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažnosti a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce.
  • Predkladanie obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrhu plánu kontrolnej činnosti.
  • Vypracovávanie odborných stanovísk k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
  • Predkladanie správ o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu.
  • Predkladanie obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správ o kontrolnej činnosti.
  • Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
  • Vybavovanie sťažností.
  • Povinnosť vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
  • Plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými zákonmi.

 


 

Hlavný kontrolór obce

Ing. Stanislav Turák

Adresa: Sabinov, Prešovská 19

E-mail: stanislav.turak@uzovskysalgov.sk

Rok narodenia: 1965


 

 

 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

zverejnenie

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Úroveň vytriedenia odpadu

Zverejnenie

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

20. 11. 2018 a doplnenie 25. 01. 2019

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných (20.11.2018). Informácie pre chovateľov s chovom s jednou ošípanou (25.01.2019).

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 01.09.2019 do 14.12.2019

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka