Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Informácia k miestnym daniam a poplatkomVytlačiť
 

Informácia k miestnym daniam a poplatkom

V tomto liste Vám ponúkame informácie k miestnym daniam a poplatkom a k zberu a triedeniu odpadov.

Miestne dane a poplatky

 

1. Daň z nehnuteľností

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru 2018. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v roku 2018, sa neprihliada.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť dedením, daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Priznanie sú povinní podať napr. tí, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, daňovníci, ktorí ohlásili drobnú stavbu, daňovníci, ktorí začali, resp. skončili podnikanie v priestoroch, zbúrali dom, zmenili účel využitia stavby a iné okolnosti, ktoré majú vplyv na daň z nehnuteľností.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z nehnuteľnosti podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi, ktorý za nich podá daňové priznanie, splnomocnia ho na podanie daňového priznania. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Táto skutočnosť sa týka nielen daňovníkov, ktorí nadobudli vlastnícke právo, ale aj tých daňovníkov, ktorým zaniklo vlastnícke právo.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na obecnom úrade počas úradných hodín najneskôr do 31. januára 2018. Daňové priznanie je možné podať aj poštou najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania. Príslušné tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Uzovskom Šalgove. Ako prílohu je potrebné k priznaniu doložiť fotokópiu príslušnej úradnej listiny osvedčujúcej právny stav vlastníctva daňovníka, napr. list vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti, rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, právoplatné rozhodnutie o dedičskom konaní a pod.

Obec vyrúbi daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

2. Daň za psa

Daňovníci už nie sú povinní zaplatiť daň za psa do 31. 01. príslušného roka. Daň za psa sa bude vyberať spolu s ostatnými miestnymi daňami a poplatkami. Obec vyrúbi daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Daň za psa platí vlastník alebo držiteľ psa. Daňovník, ktorý nadobudne psa, je povinný podať priznanie do 30 dní na Obecný úrad v Uzovskom Šalgove, odkedy pes dovŕši vek 6 mesiacov a stane sa predmetom dane.

Platné sadzby:

  • 3,40 EUR za jedného psa a kalendárny rok.

V prípade, že daňová povinnosť zanikne, daňovník oznámi túto skutočnosť obci do 30 dní.

Daňové priznanie sa podáva kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia na Obecnom úrade v Uzovskom Šalgove.

 

3. Poplatok za KO

Upozorňujeme všetkých občanov, že povinnosť platiť miestny poplatok za KO je stanovená zákonom a má ju každý občan SR.

Od 1.1.2018 platia nové minimálne počty žetónov pre domácnosti a taktiež nové ceny za žetón a celoročnú nálepku z dôvodu navýšenia ceny zberovou spoločnosťou Marius Pedersen.

Poplatok za 1 žetón pre fyzické osoby = 2,70 EUR

Poplatok za 1 žetón pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby = 2,70 EUR

Poplatok za celoročný vývoz = 70,20 EUR (za 26 vývozov)

 

Minimálny počet žetónov pre domácnosti:

a) jednočlenná    −            3 žetóny/1 rok

b) dvojčlenná −                 6 žetónov/1 rok

c) trojčlenná −                  9 žetónov/1 rok

d) štvorčlenná −              12 žetónov/1 rok

e) päťčlenná −                15 žetónov/1 rok       

f) šesťčlenná −               18 žetónov/1 rok

g) sedemčlenná −            21 žetónov/1 rok

h) osemčlenná −              24 žetónov/1 rok

i) deväť a viacčlenná −  26 žetónov/1 rok

  • Poplatník je povinný uhradiť poplatok zakúpením polovice žetónov určených v minimálnom počte žetónov pre domácnosť, pri nepárnom počte žetónov zaokrúhlením smerom nahor do 31.03. príslušného roka a dokúpením žetónov v plnom počtepre domácnosť do 30.09. príslušného roka.
  • Fyzické a právnické osoby – podnikatelia, domácnosti s celoročným vývozom sú povinné poplatok uhradiť v dvoch splátkach do 31.03. príslušného roka a do 30.09. príslušného roka, alebo naraz v jednej splátke.
  • Obec miestny poplatok za komunálny odpad odpustí poplatníkovi, ktorý na Obecný úrad v Uzovskom Šalgove doručí do 31.03. príslušného roka čestné vyhlásenie o nezdržiavaní sa v obci počas celého kalendárneho roka, to znamená byť mimo obce 11 (jedenásť) mesiacov z kalendárneho roka.
  • Odpustenie celého poplatku v rodinnom dome je podmienené vrátením nádoby.

 

Poplatok sa uhrádza na Obecnom úrade v Uzovskom Šalgove počas úradných hodín (stránkové dni: Pondelok, Utorok, Streda, Piatok).

V januári 2018 na vývoz komunálneho odpadu ešte môžete použiť aj zvyšné žetóny z roku 2017.

Kalendár zberu odpadu na rok 2018 je zverejnený na internetovej stránke obce, zároveň bude doručený do každej domácnosti.


Najbližšie sa dňa 12.01.2018 uskutoční zber plastov a zber elektroodpadu.

Zber komunálneho odpadu bude najbližšie dňa 15.01.2018.

Upozorňujeme, že v deň zberu odpadu je potrebné vyložiť nádobu a vrecia na sklo, plasty do 6.00 hod.

Nádobu je potrebné viditeĺne označiť žetónom alebo celoročnou nálepkou.

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce (VZN) k miestnym daniam, poplatkom a k nakladaniu s odpadmi, t. j. VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Uzovský Šalgov v znení noviel a VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Uzovský Šalgov sú zverejnené na webovej stránke obce www.uzovskysalgov.sk.

 

Zber a triedenie odpadov

Zber jednotlivých druhov odpadov sa bude uskutočňovať podľa kalendáru zberu odpadov na príslušný rok, ktorý Vám bude v papierovej podobe doručený domov a taktiež ho nájdete na webovej stránke obce www.uzovskysalgov.sk a na úradnej tabuli obce Uzovský Šalgov.


Vývoz komunálneho odpadu (smetnej nádoby) sa uskutočňuje pravidelne každý druhý týždeň (v pondelok) podľa kalendáru zberu odpadov na príslušný kalendárny rok. V januári ešte môžete využiť zvyšné žetóny a celoročnú nálepku z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Zber skla a plastov bude každý mesiac podľa kalendáru zberu odpadov na príslušný kalendárny rok. Zberová spoločnosť bude dávať prázdne vrecia na výmenu, ktoré budú farebne alebo textovo označené, na ktorý druh odpadu sa používajú.

Nebezpečný odpad a elektroodpad sa bude zbierať dvakrát v roku podľa kalendáru zberu odpadov na príslušný kalendárny rok.

Výkup papiera bude dvakrát v roku podľa kalendáru zberu odpadov na príslušný kalendárny rok pri budove Základnej školy v Uzovskom Šalgove.

Jedlé oleje a tuky sa budú zberať v spoločných zberných nádobách. Umiestnené budú pri budove základnej školy. Do zbernej nádoby sa budú vkladať v uzavretých PET fľašiach a musia byť zbavené hrubých nečistôt.

Kovy sa budú zberať v spoločných zberných nádobách. Umiestnené budú pri budove základnej školy. Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod. Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.


Zber textilu sa uskutočňuje v špeciálne označenom kontajneri pri budove Základnej školy v Uzovskom Šalgove. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.).

Zber kalu zo septikov a žúmp môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie. Majitelia septikov, resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú napojení na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby. Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii. Zneškodňovanie kalov zo septikov (vrátane žúmp) prebieha v Čistiarni odpadových vôd Orkucany.

Zber drobného stavebného odpadu (DSO) sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Drobným stavebným odpadom sa rozumie odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. DSO sa odovzdáva po dohode so starostom obce na určené miesto. Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je 0,030 EUR/kg. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.

Spôsob zberu objemného odpadu, t. j. komunálneho odpadu, ktorý sa svojou veľkosťou nevojde do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber (sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne), obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej trikrát do roka (na jar, leto a na jeseň) zber a prepravu objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred osobitným oznamom.

 

V Uzovskom Šalgove, dňa 10. januára 2018

 

Ing. Jozef Merva, v r.
starosta obce


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

zverejnenie

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Úroveň vytriedenia odpadu

Zverejnenie

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

20. 11. 2018 a doplnenie 25. 01. 2019

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných (20.11.2018). Informácie pre chovateľov s chovom s jednou ošípanou (25.01.2019).

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 01.09.2019 do 14.12.2019

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka