Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Informácia k miestnym daniam a poplatkomVytlačiť
 

Miestne dane a poplatky

 

Informácie k miestnym daniam a poplatkom:

1. Daň z nehnuteľností

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru 2017. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v roku 2017, sa neprihliada.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť dedením, daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Priznanie sú povinní podať napr. tí, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, daňovníci, ktorí ohlásili drobnú stavbu, daňovníci, ktorí začali, resp. skončili podnikanie v priestoroch, zbúrali dom, zmenili účel využitia stavby a iné okolnosti, ktoré majú vplyv na daň z nehnuteľností.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z nehnuteľnosti podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi, ktorý za nich podá daňové priznanie, splnomocnia ho na podanie daňového priznania. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Táto skutočnosť sa týka nielen daňovníkov, ktorí nadobudli vlastnícke právo, ale aj tých daňovníkov, ktorým zaniklo vlastnícke právo.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na obecnom úrade počas úradných hodín najneskôr do 31. januára 2017. Daňové priznanie je možné podať aj poštou najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania. Príslušné tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Uzovskom Šalgove. Ako prílohu je potrebné k priznaniu doložiť fotokópiu príslušnej úradnej listiny osvedčujúcej právny stav vlastníctva daňovníka, napr. list vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti, rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, právoplatné rozhodnutie o dedičskom konaní a pod.

Obec vyrúbi daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

2. Daň za psa

Daňovníci už nie sú povinní zaplatiť daň za psa do 31. 01. príslušného roka. Daň za psa sa bude vyberať spolu s ostatnými miestnymi daňami a poplatkami. Obec vyrúbi daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Daň za psa platí vlastník alebo držiteľ psa. Daňovník, ktorý nadobudne psa, je povinný podať priznanie do 30 dní na Obecný úrad v Uzovskom Šalgove, odkedy pes dovŕši vek 6 mesiacov a stane sa predmetom dane.

Platné sadzby:

  • 3,40 EUR za jedného psa a kalendárny rok.


V prípade, že daňová povinnosť zanikne, daňovník oznámi túto skutočnosť obci do 30 dní.

Daňové priznanie sa podáva kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia na Obecnom úrade v Uzovskom Šalgove.

 

3. Poplatok za KO

Upozorňujeme všetkých občanov, že povinnosť platiť miestny poplatok za KO je stanovená zákonom a má ju každý občan SR.

Poplatok za 1 žetón pre fyzické osoby = 1,90 EUR
Poplatok za 1 žetón pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby = 1,90 EUR
Poplatok za celoročný vývoz = 49,40 EUR (za 26 vývozov)


Minimálny počet žetónov pre domácnosti:
jednočlenná    −           2 žetóny/1 rok
dvojčlenná −                4 žetóny/1 rok
trojčlenná −                  7 žetónov/1 rok
štvorčlenná −               9 žetónov/1 rok
päťčlenná −                11 žetónov/1 rok      
šesťčlenná −               13 žetónov/1 rok
sedemčlenná −           15 žetónov/1 rok
osemčlenná −             18 žetónov/1 rok
deväťčlenná −             20 žetónov/1 rok
desať a viacčlenná −   22 žetónov/1 rok

  • Poplatník je povinný uhradiť poplatok zakúpením polovice žetónov určených v minimálnom počte žetónov pre domácnosť, pri nepárnom počte žetónov zaokrúhlením smerom nahor do 31. 03. príslušného roka a dokúpením žetónov v plnom počte  pre domácnosť do 30. 09. príslušného roka.
  • Fyzické a právnické osoby – podnikatelia, domácnosti s celoročným vývozom sú povinné poplatok uhradiť v dvoch splátkach do 31. 03. príslušného roka a do 30. 09. príslušného roka, alebo naraz v jednej splátke.
  • Obec miestny poplatok za komunálny odpad odpustí poplatníkovi, ktorý na Obecný úrad v Uzovskom Šalgove doručí do 31. 03. príslušného roka čestné vyhlásenie o nezdržiavaní sa v obci počas celého kalendárneho roka, to znamená byť mimo obce 11 (jedenásť) mesiacov z kalendárneho roka.
  • Odpustenie celého poplatku v rodinnom dome je podmienené vrátením nádoby.

 

Poplatok sa uhrádza na Obecnom úrade v Uzovskom Šalgove počas úradných hodín (stránkové dni: Pondelok, Utorok, Streda, Piatok).

Všeobecne záväzné nariadenia obce (VZN) k miestnym daniam, poplatkom a k nakladaniu s odpadmi, t. j. VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Uzovský Šalgov v znení noviel a VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Uzovský Šalgov sú zverejnené na webovej stránke obce.


 
 

dnes je: 19.12.2018

meniny má: Judita

14. 12. 2018

Doplnok č. 4 k VZN obce Uzovský Šalgov č. 1/2012

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

20. 11. 2018

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

Voľby do orgánov samosprávy obcí

10. 11. 2018

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 10.12.2017, od 01.04.2018 do 08.12.2018 a platné od 09.12.2018 do 14.12.2019

Vodovod a kanalizácia

Podmienky VVS pre pripojenie

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

Informácia k miestnym daniam a poplatkom

Oznam

Kalendár zberu odpadov na rok 2018

Zverejnenie

15.12.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2018

Upozornenie pre majiteľov psov

Oznam

Presťahovanie obecného úradu

Reorganizácia Obecného úradu v Uzovskom Šalgove

webygroup
ÚvodÚvodná stránka