Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Informácia k zberu a triedeniu odpadovVytlačiť
 

Zber a triedenie odpadov
 

Zber jednotlivých druhov odpadov sa bude uskutočňovať podľa kalendáru zberu odpadov na príslušný rok, ktorý Vám bude v papierovej podobe doručený domov a taktiež ho nájdete na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce Uzovský Šalgov.


Vývoz komunálneho odpadu (smetnej nádoby) sa uskutočňuje pravidelne každý druhý týždeň (v pondelok) podľa kalendáru zberu odpadov na príslušný kalendárny rok. V januári ešte môžete využiť zvyšné žetóny a celoročnú nálepku z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Zber skla a plastov bude každý mesiac podľa kalendáru zberu odpadov na príslušný kalendárny rok. Zberová spoločnosť bude dávať prázdne vrecia na výmenu, ktoré budú farebne alebo textovo označené, na ktorý druh odpadu sa používajú.

Nebezpečný odpad a elektroodpad sa bude zbierať dvakrát v roku podľa kalendáru zberu odpadov na príslušný kalendárny rok.

Výkup papiera bude dvakrát v roku podľa kalendáru zberu odpadov na príslušný kalendárny rok pri budove Základnej školy v Uzovskom Šalgove.

Jedlé oleje a tuky sa budú zberať v spoločných zberných nádobách. Umiestnené budú pri budove základnej školy. Do zbernej nádoby sa budú vkladať v uzavretých PET fľašiach a musia byť zbavené hrubých nečistôt.

Kovy sa budú zberať v spoločných zberných nádobách. Umiestnené budú pri budove základnej školy. Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod. Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Zber textilu sa uskutočňuje v špeciálne označenom kontajneri pri budove Základnej školy v Uzovskom Šalgove. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.).

Zber kalu zo septikov a žúmp môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie. Majitelia septikov, resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú napojení na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby. Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii. Zneškodňovanie kalov zo septikov (vrátane žúmp) prebieha v Čistiarni odpadových vôd Orkucany.

Zber drobného stavebného odpadu (DSO) sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Drobným stavebným odpadom sa rozumie odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. DSO sa odovzdáva po dohode so starostom obce na určené miesto. Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je 0,030 EUR/kg. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.

Spôsob zberu objemného odpadu, t. j. komunálneho odpadu, ktorý sa svojou veľkosťou nevojde do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber (sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne), obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej trikrát do roka (na jar, leto a na jeseň) zber a prepravu objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred osobitným oznamom.

 


 
 

dnes je: 19.12.2018

meniny má: Judita

14. 12. 2018

Doplnok č. 4 k VZN obce Uzovský Šalgov č. 1/2012

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

20. 11. 2018

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

Voľby do orgánov samosprávy obcí

10. 11. 2018

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 10.12.2017, od 01.04.2018 do 08.12.2018 a platné od 09.12.2018 do 14.12.2019

Vodovod a kanalizácia

Podmienky VVS pre pripojenie

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

Informácia k miestnym daniam a poplatkom

Oznam

Kalendár zberu odpadov na rok 2018

Zverejnenie

15.12.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2018

Upozornenie pre majiteľov psov

Oznam

Presťahovanie obecného úradu

Reorganizácia Obecného úradu v Uzovskom Šalgove

webygroup
ÚvodÚvodná stránka