Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 1/2012Vytlačiť
 

 OBEC UZOVSKÝ ŠALGOV

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N Á V R H

Doplnok č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Uzovský Šalgov
č. 1/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Uzovský Šalgov

 

Obec Uzovský Šalgov v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   v y d á v a   pre územie obce Uzovský Šalgov tento

doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Uzovský Šalgov
č. 1/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Uzovský Šalgov:

 

  1. V § 9 Daň za psa, ods. 7 sa vypúšťa tretia veta „V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.“.
  2. Tretia časť, POPLATOK, § 16 Platenie poplatkov sa
    v ods. 1 slová „do 30. 09. príslušného roka“ nahrádzajú slovami „do 30. 06. príslušného roka“
    a
    v ods. 2 slová „do 30. 09. príslušného roka“ nahrádzajú slovami „do 30. 06. príslušného roka“.
  3. V prílohe č. 1 k VZN sa slová „Obecný úrad č. 139“ nahrádzajú slovami „Obecný úrad Uzovský Šalgov č. 138“.
  4. Ostatné časti tohto VZN obce ostávajú nezmenené.


Podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce  od 28. novembra 2018 do ........................ .

Na tomto doplnku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Uzovský Šalgov sa Obecné zastupiteľstvo v Uzovskom Šalgove uznieslo na ......... . riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Uzovskom  konanom dňa ........................, na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce bolo vyvesené dňa ........................ účinnosť nadobúda dňa ........................ .

 

V Uzovskom Šalgove, dňa 28. novembra 2018
      

Ing. Jozef Merva, starosta obce                                                                                                    


 
 

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

zverejnenie

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Prerušenie distribúcie elektriny - oznam

29. 04. 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

16. 03. 2019

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 10.12.2017, od 01.04.2018 do 08.12.2018 a platné od 09.12.2018 do 14.12.2019

Voľby do Európskeho parlamentu

25. 05. 2019

Úroveň vytriedenia odpadu

Zverejnenie

14. 12. 2018

Doplnok č. 4 k VZN obce Uzovský Šalgov č. 1/2012

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

20. 11. 2018 a doplnenie 25. 01. 2019

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných (20.11.2018). Informácie pre chovateľov s chovom s jednou ošípanou (25.01.2019).

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka