Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 1/2012Vytlačiť
 

 OBEC UZOVSKÝ ŠALGOV

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N Á V R H

Doplnok č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Uzovský Šalgov
č. 1/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Uzovský Šalgov

 

Obec Uzovský Šalgov v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   v y d á v a   pre územie obce Uzovský Šalgov tento

doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Uzovský Šalgov
č. 1/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Uzovský Šalgov:

 

  1. V § 9 Daň za psa, ods. 7 sa vypúšťa tretia veta „V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.“.
  2. Tretia časť, POPLATOK, § 16 Platenie poplatkov sa
    v ods. 1 slová „do 30. 09. príslušného roka“ nahrádzajú slovami „do 30. 06. príslušného roka“
    a
    v ods. 2 slová „do 30. 09. príslušného roka“ nahrádzajú slovami „do 30. 06. príslušného roka“.
  3. V prílohe č. 1 k VZN sa slová „Obecný úrad č. 139“ nahrádzajú slovami „Obecný úrad Uzovský Šalgov č. 138“.
  4. Ostatné časti tohto VZN obce ostávajú nezmenené.


Podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce  od 28. novembra 2018 do ........................ .

Na tomto doplnku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Uzovský Šalgov sa Obecné zastupiteľstvo v Uzovskom Šalgove uznieslo na ......... . riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Uzovskom  konanom dňa ........................, na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce bolo vyvesené dňa ........................ účinnosť nadobúda dňa ........................ .

 

V Uzovskom Šalgove, dňa 28. novembra 2018
      

Ing. Jozef Merva, starosta obce                                                                                                    


 
 

dnes je: 19.12.2018

meniny má: Judita

14. 12. 2018

Doplnok č. 4 k VZN obce Uzovský Šalgov č. 1/2012

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

20. 11. 2018

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

Voľby do orgánov samosprávy obcí

10. 11. 2018

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 10.12.2017, od 01.04.2018 do 08.12.2018 a platné od 09.12.2018 do 14.12.2019

Vodovod a kanalizácia

Podmienky VVS pre pripojenie

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

Informácia k miestnym daniam a poplatkom

Oznam

Kalendár zberu odpadov na rok 2018

Zverejnenie

15.12.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2018

Upozornenie pre majiteľov psov

Oznam

Presťahovanie obecného úradu

Reorganizácia Obecného úradu v Uzovskom Šalgove

webygroup
ÚvodÚvodná stránka