Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Obec Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Návrh - Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Uzovský ŠalgovVytlačiť
 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec Uzovský Šalgov dňa 29. 11. 2017 zverejňuje

 

OBEC UZOVSKÝ ŠALGOV

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N Á V R H

Doplnok č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Uzovský Šalgov
č. 1/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Uzovský Šalgov

Obec Uzovský Šalgov v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  v y d á v a   pre územie obce Uzovský Šalgov tento

doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Uzovský Šalgov
č. 1/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Uzovský Šalgov:

1. Tretia časť, POPLATOK, §14 Sadzba poplatku sa v bode 1), 2) a 3) mení nasledovne:


1) Poplatok za 1 žetón pre fyzické osoby je 2,70 EUR vzťahujúci sa k jednej zbernej 110 l  nádobe.

2) Poplatok za 1 žetón pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby je vo výške 2,70 EUR vzťahujúcich sa k jednej zbernej 110 l nádobe.

3) Minimálny počet žetónov pre domácnosti:

a) jednočlenná-3 žetóny/1 rok,
b) dvojčlenná-6 žetónov/1 rok,
c) trojčlenná -9 žetónov/1 rok,
d) štvorčlenná - 12 žetónov/1 rok,
e) päťčlenná - 15 žetónov/1 rok,
f) šesťčlenná - 18 žetónov/1 rok,
g) sedemčlenná - 21 žetónov/1 rok,
h) osemčlenná - 24 žetónov/1 rok,
i) deväť a viacčlenná - 26 žetónov/1 rok.
 

2. Ostatné časti tohto VZN obce ostávajú nezmenené.

Podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli obce, internetovej adrese obce a elektronickej úradnej tabuli obce od 29. novembra 2017 do ............................ .

Na tomto doplnku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Uzovský Šalgov sa Obecné zastupiteľstvo v Uzovskom Šalgove uznieslo dňa ..... decembra 2017, na úradnej tabuli obce, internetovej adrese obce a elektronickej úradnej tabuli obce bolo vyvesené dňa ..... decembra 2017 účinnosť nadobúda dňa 01. januára 2018.

 

V Uzovskom Šalgove, dňa 29. novembra 2017       

Ing. Jozef Merva
starosta obce

 


Návrh Doplnku č. 3.... si môžete pozrieť v nasledujúcom súbore na stiahnutie, ktorý môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.


 
 

dnes je: 20.8.2018

meniny má: Anabela

Voľné pracovné miesto

Zastupovanie riaditeľky MŠ

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Prerušenie distribúcie elektriny - oznam

24.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

10. 11. 2018

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 10.12.2017 a od 01.04.2018

Vodovod a kanalizácia

Podmienky VVS pre pripojenie

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

Informácia k miestnym daniam a poplatkom

Oznam

Kalendár zberu odpadov na rok 2018

Zverejnenie

15.12.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2018

Upozornenie pre majiteľov psov

Oznam

Presťahovanie obecného úradu

Reorganizácia Obecného úradu v Uzovskom Šalgove

webygroup
ÚvodÚvodná stránka