Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Obec Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Návrh - Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Uzovský ŠalgovVytlačiť
 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec Uzovský Šalgov dňa 29. 11. 2017 zverejňuje

 

OBEC UZOVSKÝ ŠALGOV

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N Á V R H

Doplnok č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Uzovský Šalgov
č. 1/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Uzovský Šalgov

Obec Uzovský Šalgov v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  v y d á v a   pre územie obce Uzovský Šalgov tento

doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Uzovský Šalgov
č. 1/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Uzovský Šalgov:

1. Tretia časť, POPLATOK, §14 Sadzba poplatku sa v bode 1), 2) a 3) mení nasledovne:


1) Poplatok za 1 žetón pre fyzické osoby je 2,70 EUR vzťahujúci sa k jednej zbernej 110 l  nádobe.

2) Poplatok za 1 žetón pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby je vo výške 2,70 EUR vzťahujúcich sa k jednej zbernej 110 l nádobe.

3) Minimálny počet žetónov pre domácnosti:

a) jednočlenná-3 žetóny/1 rok,
b) dvojčlenná-6 žetónov/1 rok,
c) trojčlenná -9 žetónov/1 rok,
d) štvorčlenná - 12 žetónov/1 rok,
e) päťčlenná - 15 žetónov/1 rok,
f) šesťčlenná - 18 žetónov/1 rok,
g) sedemčlenná - 21 žetónov/1 rok,
h) osemčlenná - 24 žetónov/1 rok,
i) deväť a viacčlenná - 26 žetónov/1 rok.
 

2. Ostatné časti tohto VZN obce ostávajú nezmenené.

Podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli obce, internetovej adrese obce a elektronickej úradnej tabuli obce od 29. novembra 2017 do ............................ .

Na tomto doplnku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Uzovský Šalgov sa Obecné zastupiteľstvo v Uzovskom Šalgove uznieslo dňa ..... decembra 2017, na úradnej tabuli obce, internetovej adrese obce a elektronickej úradnej tabuli obce bolo vyvesené dňa ..... decembra 2017 účinnosť nadobúda dňa 01. januára 2018.

 

V Uzovskom Šalgove, dňa 29. novembra 2017       

Ing. Jozef Merva
starosta obce

 


Návrh Doplnku č. 3.... si môžete pozrieť v nasledujúcom súbore na stiahnutie, ktorý môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.


 
 

dnes je: 14.11.2018

meniny má: Irma

Voľby do orgánov samosprávy obcí

10. 11. 2018

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 10.12.2017 a od 01.04.2018

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

Vodovod a kanalizácia

Podmienky VVS pre pripojenie

Informácia k miestnym daniam a poplatkom

Oznam

Kalendár zberu odpadov na rok 2018

Zverejnenie

15.12.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2018

Upozornenie pre majiteľov psov

Oznam

Presťahovanie obecného úradu

Reorganizácia Obecného úradu v Uzovskom Šalgove

webygroup
ÚvodÚvodná stránka