Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Podnikanie

Hospodárstvo v obci


     Hospodárska charakteristika obce Uzovský Šalgov je zameraná na popis výrobných (poľnohospodárstvo, priemysel) a nevýrobných aktivít, ktoré sa realizujú na území katastra tejto obce. Kvôli prehľadnejšej charakteristike hospodárskych pomerov sme zvolili členenie hospodárstva na jednotlivé sektory. 

 


Primárny sektor 

 

Pod primárnym sektorom chápeme poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a s nimi súvisiace služby. Poľnohospodárstvo zohrávalo vždy podstatnú rolu pre obyvateľov obce Uzovský Šalgov. Pôda bola pre nich až do 20. storočia základným prostriedkom obživy. Popri pestovaní obilnín, od konca 18. storočia zemiakov, ale aj technických plodín a ovocia, mal významné postavenie aj chov dobytka, oviec a ošípaných. Chov oviec a pestovanie ovocia (najmä čerešní) sa pre obyvateľov Uzovského Šalgova dokonca stali na prelome 19. a 20. storočia dôležitými doplnkovými zamestnaniami, z ktorých plynul aj významný peňažný príjem.

V priebehu 2. polovice 20. storočia plnilo poľnohospodárstvo pre obyvateľov obce stále v menšej miere hlavný zdroj obživy. Došlo k podstatnému zníženiu počtu obyvateľov, ktorý boli zamestnaní v poľnohospodárstve. Nútenou kolektivizáciou a vznikom Jednotného roľníckeho družstva (JRD), v roku 1959, časť bývalých samostatne hospodáriacich roľníkov stratila záujem o prácu v poľnohospodárstve. Neskorším zavedením mechanizácie do poľnohospodárstva a aj vznikom nových pracovných miest v priemyselných podnikoch mimo obce sa znižoval počet pracovníkov v poľnohospodárstve aj prirodzeným spôsobom. Po roku 1989 nastali vlastnícke zmeny, ktoré sa výrazne dotkli nielen poľnohospodárskej pôdy, ale aj lesov a rybníkov.

Súčasnú podobu využitia zeme v katastri obce Uzovský Šalgov ovplyvnili v priebehu dlhých storočí najmä poľnohospodárske aktivity a hospodárenie s lesnými plochami. Štruktúru pôdneho fondu v katastri obce nám ukazuje tabuľka č. 1.

Vývoj počtu obyvateľov v obci Uzovský Šalgov od roku 1869
Tabuľka č. 1
Zdroj: Obce Prešovského kraja 2002, 2003.Prvý rybníkV súčasnosti sú rybníky vo vlastníctve obce, plánuje sa ich obnova.
V rámci finančných možností obce sa pravidelne zabezpečuje kosenie areálu rybníkov.
V areáli rybníkov je zákaz kúpania, lovu rýb, stanovania a kempovania, rozkladania ohňa.


     Lesy sú sčasti vo vlastníctve pôvodného vlastníka, Gedeóna Péchyho. Druhú, menšiu časť lesov v katastri obce vlastní pozemkové spoločenstvo Urbár Uzovský Šalgov, ktoré spravuje 53,68 ha lesa a 24,33 ha ostatných plôch (väčšinou sú to lúky a pasienky). Les podlieha lesnému hospodárskemu plánu, ktorý vypracovali Lesy SR.

JRD Uzovský Šalgov v roku svojho vzniku (1959) disponovalo poľnohospodárskou pôdou o rozlohe 314 ha, z toho tvorilo ornú pôdu 217 ha, pasienky 82 ha, sady 11 ha, cesty 4 ha a záhumienky 33,5 ha. Základom živočíšnej výroby družstva bol chov ošípaných a hovädzieho dobytka, koní bolo len niekoľko a využívali sa ako ťažné zvieratá. V čase vzniku JRD zostali v obci ešte deviati súkromne hospodáriaci roľníci, ktorým zostala pôda o rozlohe 37 ha. Základnými plodinami, na pestovanie ktorých sa zameriavala rastlinná výroba v 2. polovici 60. rokov, boli pšenica, raž, jačmeň, repka, mak, cukrová repa a zemiaky.

Poľnohospodárska pôda sa po roku 1989, prostredníctvom reštitúcií, vrátila pôvodným vlastníkom, JRD sa postupne rozpadlo. časť kráv bola vrátená novým vlastníkom, zvyšok sa po čase rozpredal. Orná pôda je rozdelená medzi pôvodných vlastníkov, časť z nej títo priamo obrábajú. Časť je nevyužívaná a leží ladom. Prevažnú časť má v prenájme firma INTERFARM, s.r.o., sídlo Radatice, prevádzka Ražňany, ktorá sa na území katastra našej obce zameriava na rastlinnú výrobu.

     Poľnohospodárska pôda mala ku koncu roku 2002 v katastri obce Uzovský Šalgov rozlohu 299 ha, z toho orná pôda tvorila 92 ha, záhrady 16 ha, ovocné sady 1 ha a trvalé trávne porasty 190 ha. Poľnohospodárska pôda tak tvorí 47 % z rozlohy katastra. Štruktúru poľnohospodárskej pôdy v obci nám približuje graf č. 1.

Štruktúra poľnohospodárskej pôdy v katastri Uzovského Šalgova (2002)
 Graf č. 1

 

Plošne najväčšie územie z poľnohospodárskej pôdy nášho katastra zaberajú trvalé trávne porasty, čo súvisí s podhorským charakterom katastra a tiež s rozšírením menej úrodných pôdnych druhov v extraviláne obce (dominujú kambizeme). Ovocné sady sú značne zanedbané a jedná sa v podstate len o pozostatky kedysi výnosnej pestovateľskej tradície, s ktorou sa spája najmä pestovanie čerešní, jabloní a sliviek.

Ornú pôdu využívajú pôvodní vlastníci (záhumienky) a súkromná firma, ktorá sa zameriava sa na pestovanie extraktívnych plodín (obilniny), intenzifikačných plodín (zemiaky, zelenina, jedlé strukoviny) a štruktúrotvorných plodín (krmoviny).
Sekundárny sektor 


Firma MADA     Pred rokom 1989 by sme medzi hospodárske aktivity, ktoré spadajú do sekundárneho sektora, mohli zaradiť jedine stavebnú skupinu, tá však organizačne spadala do JRD a preto ju priamo nezaradzujeme do druhého sektoru. Jedinou hospodárskou aktivitou, o ktorej vieme a ktorá stojí za zmienku, je ťažba tehliarskej hliny a s ňou spojená výroba nepálených (sušených) tehál (tzv. valky) v miestnej časti nazývanej Zavalisko. Táto výroba tu fungovala pred 2. svetovou vojnou a potom ešte krátko po nej. Venovali sa jej Rómovia, ktorí však neboli miestni. Určite v obci pôsobili aj nejakí remeselníci, ale nemáme o nich správy.


     Až po roku 1989 sa v Uzovskom Šalgove objavili nové podnikateľské subjekty, ktoré môžeme zaradiť k priemyselnej výrobe, resp. malovýrobe. Za zmienku stoja tri podnikateľské subjekty, v ktorých je zamestnaných minimálne päť ľudí. Okrem nich pôsobia v obci ešte živnostníci, ktorých počet v priebehu roka kolíše, keďže mnohí z nich majú živnosť často iba v určitej sezóne roka. Drvivá väčšina živnostníkov pracuje mimo obce Uzovský Šalgov, niektorí pracujú v Českej republike, ale aj vo Veľkej Británii a Holandsku. Medzi živnosťami nájdeme väčšinou také, ktoré súvisia so stavebníctvom, ako sú "pomocné práce v stavebníctve", "demolácia a zemné práce a prípravné práce pre stavbu", "maľovanie, natieranie", "montáž sadrokartónu", "obkladačské práce", "omietkarské práce" alebo "zváračské práce".

Najväčší zamestnávateľ v obci je krajčírska firma MÓDA, s.r.o. (Uzovský Šalgov 8), ktorú môžeme priradiť k odvetviu priemyslu „odevná a textilná výroba“. Firma má sídlo vo svojich vlastných priestoroch. Hlavným výrobným programom firmy je výroba špeciálnych nepremokavých búnd pre zahraničný trh (hlavne pre bezpečnostné zložky, ako sú polícia, colníci, hasiči a vojaci). Drvivú väčšina výrobného programu tvorí „práca vo mzde“. Móda, s.r.o. zamestnáva prevažne ženy, celkový počet zamestnancov je 40 (jar 2007).


Sýpka a sídlo firmy Interiér J&MĎalšie dva súkromné firmy podnikajú v spracovaní dreva a výrobe výrobkov z dreva. V bývalej sýpke sídli stolárstvo INTERIER J&M (Uzovský Šalgov 150), ktoré vlastnia dvaja spolumajitelia. V novom výrobnom objekte pri hospodárskom dvore bývalého JRD sídli firma MADA (Uzovský Šalgov 23), ktorá sa orientuje na zákazkovú výrobu nábytku.


 

 

Terciárny sektor (nevýrobná sféra)


 Nákupné stredisko a pohostinstvo   Nemáme správy o tom, kedy bola v obci Uzovský Šalgov otvorený obchod alebo krčma. Obchod s krčmou bol v obci určite už za 1. ČSR, za vojny bol jeho majiteľom Peter Merva. Terajšia predajňa zmiešaného tovaru stojaca pri Obecnom úrade bola spolu s pohostinstvom dokončená v roku 1961. Základná škola bola postavená už v roku 1927, aj keď novo vydaná zriaďovacia listina je až z roku 1929. Materská škôlka bola otvorená v roku 1963 a dodnes funguje v kaštieli. Nové predajne potravín a zmiešaného tovaru boli otvorené až po roku 1989. Jedna predajňa je umiestnená v rodinnom dome a druhá je umiestnená v samostatnej budove v súkromnom vlastníctve, kde sa nachádza prevádzka potravín a pohostinstva.


     Tým, že Uzovský Šalgov nebol a nie je tranzitnou obcou, všetky služby a infraštruktúra nachádzajúce sa v obci slúžili a dodnes slúžia v prevažnej miere iba miestnemu obyvateľstvu. Môžeme konštatovať, že obec Uzovský Šalgov má iba tú najzákladnejšiu infraštruktúru a to v prevažnej miere nevýrobnú infraštruktúru, z ktorej dominuje sociálna infraštruktúra. K výrobnej infraštruktúre môžeme zaradiť len dve stolárske dielne vyššie spomenutých firiem a autodielňu jedného živnostníka, ktorý sa zameriava na opravu karosérií.


     Technická infraštruktúra obce je nekompletná, tvorí ju cestná komunikácia, elektrická rozvodná sieť a rozvodná sieť plynu. Informačná infraštruktúra je v Uzovskom Šalgove zastúpená telefónom a internetom.

 Sociálna infraštruktúra


     Pod pojem sociálna infraštruktúra zaradzujeme zariadenia poskytujúce služby obyvateľstvu, ktoré mu zabezpečujú život, rozvoj a oddych. Jej súčasťou sú zariadenia vzdelávacie, stravovacie, kultúrne, športové, administratívne, no aj domový a bytový fond obce. Niektorí autori zaradzujú pod sociálnu infraštruktúru aj technickú infraštruktúru.


     V Uzovskom Šalgove k sociálnej infraštruktúra patria v prvom rade vzdelávacie zariadenia. Materská škola sídli v západnom krídle kaštieľa. Základná škola má vlastnú budovu, v ktorej sú dve triedy a jedna počítačová miestnosť. Obe tieto školské zariadenia sa nachádzajú v blízkosti centra obce, resp. ho spoluvytvárajú. Materská škola, t. j. kaštieľ, je severne od kostola a Základná škola pár metrov na východ od kostola.

K stravovacím zariadeniam môžeme zaradiť miestne pohostinstvo, aj keď to nie je vyslovene zariadenie, kde by sa podávala strava. Pohostinstvo je v jednej budove s predajňou so zmiešaným tovarom, ktorá stojí oproti kostolu, v centre obce.

Kultúrne zariadenia môžeme rozdeliť na svetské (knižnica) a cirkevné (rímskokatolícky kostol, cintorín). Rímskokatolícky kostol je nielen dominantou obce, ale je bodom, okolo ktorého sa vytvorilo centrum obce. Miestny cintorín leží na západnom okraji intravilánu.


     Športové a oddychové zariadenia v obci Uzovský Šalgov reprezentuje futbalové ihrisko a dosť zanedbaný tenisový kurt s okolitým parkom, ktorý je pozostatkom pôvodného parku pri kaštieli (Pánska lúka). Futbalové ihrisko je situované v juhovýchodnej časti obce v lokalite, ktorá sa nazýva Farská lúka.

Zariadením verejnej správy v obci je budova Obecného úradu, ktorá stojí priamo v centre obce, oproti kostolu, na pozemku, ktorý bol súčasťou Pánskej lúky.

     V Uzovskom Šalgove vzhľadom na jeho malý počet obyvateľov a blízkosť okresného mesta Sabinov absentujú zdravotnícke zariadenia a zariadenia súvisiace s finančnými službami.
Predpoklady rozvoja cestovného ruchu v Uzovskom Šalgove 

 

Na základe vlastných skúseností môžem povedať, že obec Uzovský Šalgov nie je veľmi vyhľadávaným cieľom z hľadiska regionálneho cestovného ruchu. No na druhej strane táto obec má určité predpoklady na to, aby sa aspoň v rámci regiónu stala známejšou a to za predpokladu, že posilní niektoré prvky svojej identity.

Samotná poloha Uzovského Šalgova na konci štátnej cesty a jej uzavretosť v údolí medzi zalesnenými kopcami a lúkami je základným predpokladom jeho atraktivity. Reliéf extravilánu obce je celkom pestrý a pre peších turistov a aj cykloturistov určite zaujímavý. Pre priaznivcov histórie a archeológie bude určite zaujímavý vrch Várheď, na ktorom sú ešte stále viditeľné stopy po valoch a priekopách. A na hranici katastra obce je tiež vrch Kohút (711 m n. m.), z ktorého je pekný výhľad do údolia rieky Torysy a na oproti stojace pohorie Čergov. Navyše priamo cez Uzovský Šalgov a tiež po okraji katastra, po hrebeni Bachurne vedú dva turisticky značkované chodníky. Lesy v okolí Uzovského Šalgova sú medzi miestnymi známe aj tým, že tam hojne rastú huby a niektoré lesné plody (maliny, jahody, ostružiny).

V lepších časoch, po zániku hydinárskeho závodu, boli šalgovské rybníky obľúbeným miestom na kúpanie nielen pre miestnych obyvateľov. Avšak nikdy neboli oficiálne povoleným miestom pre kúpanie. V rámci okresu Sabinov sú rybníky len v dvoch obciach, čo zvyšuje atraktivitu šalgovských rybníkov, no momentálne sú dosť zanedbané a vyžadovali by si revitalizáciu. Na druhej strane je táto lokalita mokraďou lokálneho významu.

Kaštieľ v Uzovskom Šalgove po svojej rekonštrukcii sa môže stať ďalšou "atrakciou" a dôvodom pre návštevu obce. Okrem zriadenia kultúrnej miestnosti sa v podkroví kaštieľa tiež počíta so zriadením ubytovania, jednoduchých izieb, kde by ale bolo pripojenie na internet.

V blízkosti kaštieľa, v bývalom parku, sa nachádza unikátny chránený strom - Sekvojovec mamutí, ktorý je jediný svojho druhu v okrese Sabinov, jeho vek sa odhaduje na 130 rokov.

Sekvojovec mamutí     Uzovský Šalgov sa okrem tohto vzácneho stromu môže popýšiť ešte lipovým stromoradím popri vstupnej ceste do obce.


    Nedostatkom pre obec, z hľadiska lokalizačných faktorov cestovného ruchu, je neexistencia ubytovacích a stravovacích zariadení. No na druhej strane sa už v obci objavili prví priaznivci špecifického druhu rekreácie - chalupárčenia a chatárčenia. Je to zatiaľ iba niekoľko opravených domčekov a chát, ale nepriamo to vypovedá o atraktivite obce Uzovský Šalgov.


 


 

Použitá literatúra:

 

Pramene

  • Pamätná kniha obce Uzovský Šalgov 1948-1955.
  • Obecná kronika Uzovský Šalgov 1957-1990.Ostatná literatúra

  • Obce Prešovského kraja 2002. 2. časť. 2003 [?]. 1. vyd. Prešov : ŠÚ SR - Krajská správa v Prešove, 2003.
  • Riedlová a i. 1983. Obecná ekonomická geografie. 1. vyd. Praha : SPN, 1983. 


 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

zverejnenie

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Úroveň vytriedenia odpadu

Zverejnenie

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

20. 11. 2018 a doplnenie 25. 01. 2019

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných (20.11.2018). Informácie pre chovateľov s chovom s jednou ošípanou (25.01.2019).

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 01.09.2019 do 14.12.2019

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka