Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Pôdy

Pôdy

Pôda je samostatný prírodný útvar, ktorý vznikol premenou vrchnej časti zemskej kôry za spolupôsobenia vody, vzduchu, slnečnej energie a hlavne živých organizmov. Pôdne druhy a typy katastrálneho územia Uzovského Šalgova sú malo pestré a do istej miery odrážajú monotónnosť geologického podložia. Keďže náš kataster má charakter pahorkatiny a vrchoviny, pôdny kryt tu závisí hlavne od charakteru materskej horniny, klimatických podmienok (podstatná je nadmorská výška) a vegetačného krytu.

Pôdne druhy

Na základe analýzy mapy pôdnych druhov katastra obce Uzovský Šalgov môžeme povedať, že na tomto území, okrem plôch kde rastie les, prevládajúpiesočnatohlinité pôdy, ktoré sa viažu najmä na ílovce hutianskeho súvrstvia, ale aj na pieskovce bielopotockého súvrstvia, kvartérne sedimenty (svahoviny a svahové hliny) a najmladšie fluviálne nivné sedimenty. Z hľadiska zrnitostných skupín patria do stredne ťažkých pôd. Sú to pôdy, ktoré sú veľmi rozšírené vo flyšových pohoriach.

Podstatne menšie plochy v katastri Uzovského Šalgova zaberajú zvyšné dva druhy pôd. Hlinité pôdy sú rozšírené na veľmi malej ploche v severnej časti katastra. Viažu sa tam hlavne na kvartérne hlinito-kamenité, piesčité, piesčito-kamenité až kamenité sutiny a čiastočne aj na ílovce hutianskeho súvrstvia. Zradzujeme ich takisto k stredne ťažkým pôdam.

Ílovitohlinité pôdy sa v rámci katastra Uzovského Šalgova nachádzajú na dvoch plochách, kde vyvinuli na podloží ílovcov hutianskeho súvrstvia, len okrajovo aj na kvartérnych polygenetických svahových hlinách. Radia sa tiež k stredne ťažkým pôdam. Tento pôdny druh je typický pre miesta, kde je flyš v ílovcovom vývoji, čiže aj pre niektoré územia vnútrokarpatského paleogénu.

Pôdne typy

Mapa pôdnych typov katastra obce Uzovský Šalgov nám napovedá, že na študovanom území sú rozšírené iba 3 typy pôd (kambizeme, rendziny, pseudogleje).

Najväčšie plochy z nich zaberajú kambizeme (v starších klasifikáciách hnedé lesné pôdy), sú to pôdy s dominantným kambickým B horizontom (niekedy označenie Bv), ktorý má typickú hnedú farbu v rôznych odtieňoch, čo je spôsobené procesom hnednutia (brunifikácie). Slovenské kambizeme sú typické pre členitý reliéf a ich materskou horninou sú spravidla nekarbonátové a piesčité substráty. Viažu sa jednak na listnaté lesy, ale vo vyšších polohách aj na lesy ihličnaté, lokálne na pasienky. Kambizeme sú na Slovensku plošne najviac rozšíreným pôdnym typom, radíme ich k zonálnym typom pôd, prejavuje sa u nich predhorská a hlavne výšková zonálnosť.

Plytká kambizem a kambizem na výrazných svahoch sa dajú bližšie charakterizovať azda len tak, že sa vytvorili na rôznom podloží (pieskovce, ílovce, sutiny, svahové hliny), ktorého spoločným znakom je sedimentárny pôvod a ide o pôdy s nevyvinutým alebo plytkým pôdnym profilom.

Kambizem typická kyslá je v našom území rozšírená na dvoch plochách, v oboch prípadoch jej geologický podklad tvoria prevažne polygenetické svahové hliny, veľmi okrajovo aj ílovce a fluviálne nivné sedimenty. Keďže sa jedná o kambizem kyslú, môžeme z toho vyvodiť, že podložie je minerálne chudobnejšie a ide o oblasť so silnejším vodným premyvom, čomu by zodpovedal aj jej výskyt v doline potoka Šalgov.

Kambizem pseudoglejová sa v katastri Uzovského Šalgova nachádza v úzkom páse okolo potoka Šalgovec a potom na väčšej ploche južne od potoka Šalgov. Jej blízkosť pri potokoch napovedá, že je ovplyvnená hladinou podzemnej vody, ale aj občasným premývaním povrchových vôd. Jej podložím sú hlavne fluviálne nivné sedimenty.

Kambizeme v katastri Uzovského Šalgova sa využívajú prevažne ako pasienky, len v najnižších polohách v blízkosti potokov slúžia ako orná pôda, najmä pás kambizeme pseudoglejovej (stredne ťažkej) južne od potoka Šalgov a západne od intravilánu obce.

Druhým najrozšírenejším typom pôdy v študovanom katastri sú rendziny, ktorých výskyt je litologicky podmienený, zaradzujeme ich k azonálnym typom pôd. Vyskytujú sa na horninách s vysokým obsahom karbonátov v rôznych nadmorských výškach. Sú to pôdy s molickým karbonátovým Amc horizontom, vytvoreným zo zvetralín karbonátových hornín (vápenec, dolomit, vápnitý zlepenec, sádrovec). Dominantným pedogenetickým procesom je bioakumulácia a tvorba stabilného humusu. V katastri Uzovského Šalgova máme dve hlavné pôdne jednotky, rendziny typické plytké a rendziny typické na výrazných svahoch. Rozdiel je len v ich rozšírení, preto ich budeme charakterizovať spoločne.

Rendzina typická sa v našom záujmovom území viaže dominantne na ílovce a ílosiltovce hutianskeho súvrstvia, ktoré sú považované za premenlivo vápnité ílovce. Nachádza sa však okrajovo aj na polygenetických svahových hlinách, fluviálnych nivných sedimentoch, hlinito-kamenitých sutinách a bielopotockých pieskovcoch. Dá sa predpokladať, že tento subtyp rendziny má v našom mikroregióne tenký humusový horizont.

Rendziny sú všeobecne poľnohospodársky menej úrodné ako kambizeme, napriek tomu plocha rendzín severne od intravilánu obce Uzovský Šalgov je využívaná ako orná pôda. Ostatné rendziny slúžia prevažne ako pasienky a lúky.

Najmenšie plochy v extraviláne študovaného katastra zaberajú pseudogleje(v starších klasifikáciách oglejené pôdy). Sú to hydromorfné pôdy s typickým mramorovaným Bg horizontom, ktorý je ovplyvnený povrchovou vodou. Pôdotvorný substrát tvoria úpätné svahoviny (kolúviá), zvrstvené terciérne a fluvioglaciálne sedimenty. Dominantný je hydromorfný pôdotvorný proces, ktorý prebieha pod dlhodobým vplyvom zvýšenej pôdnej vlhkosti za nedostatku kyslíka v pôdnej hmote. Pseudogleje priradzujeme k zonálnym typom pôd, prejavuje sa u nich najmä predhorská zonálnosť, avšak výskyt tohto pôdneho typu je čiastočne podmienený azonálnym činiteľom, ktorým je nepriepustný podklad.

Pseudoglej typická sa v študovanom katastri vyskytuje na polygenetických svahových hlinách a na ílovcoch hutianskeho súvrstvia. Využíva sa väčšinou ako orná pôda, aj keď sú pseudogleje považované za menej úrodné pôdy.

Ak sa zamyslíme nad tým, čo má v katastri Uzovského Šalgova podstatný vplyv na diferenciáciu pôd, môžeme konštatovať, že pri jednotlivých pôdnych typoch je to rozdielne, spoločným dôležitým činiteľom je klíma (prostredníctvom nadmorskej výšky).

Pri kambizemiach medzi výrazné činitele patrí materská hornina v kombinácii s tvarom reliéfu, čo sa prejavuje napríklad tým, že na sklonitejších stráňach sú kambizeme plytké alebo nemajú vyvinutý pôdny profil, ale taktiež tým, že v reliéfe vrchoviny študovaného mikroregiónu sú rozšírené iba kambizeme. Ale pri kambizemiach pseudoglejových sú dôležité hydrologické pomery, konkrétne hladina podzemnej vody.

Rendziny sú rozšírené bez ohľadu na nadmorskú výšku a reliéf na karbonátových horninách, ale sklonitejšie formy reliéfu podmieňujú aj plytkosť rendzín.

Rozšírenie pseudoglejov je dané v katastri Uzovského Šalgova malou priepustnosťou geologického podložia a čiastočne aj polohou územia ich rozšírenia na úpätí Bachurne, resp. jej prechodu do Šarišského podolia.

 Pôdne druhy katastra obce Uzovský Šalgov


Pôdne druhy katastra obce Uzovský Šalgov

 

 Pôdne typy katastra obce Uzovský Šalgov

Pôdne typy katastra obce Uzovský Šalgov

 

 

Použitá literatúra:

 

  • Bielek, P. - Šurina, B. 2000. Malý atlas pôd Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2000.
  • Gross, P. red. 1999. Vysvetlivky ku geologickej mape Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov, Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny. 1. vyd. Bratislava : Geologická služba SR; Vyd. Dionýza Štúra, 1999.
  • Harčár, J. 1972. Šarišská vrchovina - fyzickogeografická analýza. Geografické práce III, č. 1-2. 1. vyd. Bratislava : SPN, 1972.
  • Lauko , V. 2003. Fyzická geografia Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava : Mapa Slovakia, 2003.
  • Mičian, Ľ. 1989. Pôdy. In: Plesník, P. red. Malá slovenská vlastiveda 1. Bratislava : Obzor, 1989, s. 135-141.
  • Sobocká, J. red. 2000. Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska (Bazálna referenčná taxonómia). 1. vyd. Bratislava : VÚPOP, 2000. 
     

 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Preladenie ANTÉNY

Informácia

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

zverejnenie

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Úroveň vytriedenia odpadu

Zverejnenie

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 01.09.2019 do 14.12.2019

20. 11. 2018 a doplnenie 25. 01. 2019

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných (20.11.2018). Informácie pre chovateľov s chovom s jednou ošípanou (25.01.2019).

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka