Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Štruktúry obyvateľstva

 Štruktúry obyvateľstva 

Štruktúra obyvateľstva je jedným z najvýznamnejších demografických ukazovateľov, ktorý poukazuje na zloženie obyvateľstva podľa jednotlivých výberových kritérií. Podľa Mládka (1992) môžeme rozlišovať štruktúry obyvateľstva podľa niekoľkých rozhodujúcich kritérií, ktoré sa najčastejšie zoskupujú do troch skupín:

Štruktúra obyvateľstva podľa biologických znakov


Štruktúra obyvateľstva podľa veku

Štruktúra obyvateľstva podľa vekových kategórií znamená rozdelenie štatistického súboru obyvateľstva v závislosti od veku. Obyvateľstvo možno podľa veku rozdeliť na základe troch hlavných kritérií a to na: 1) vekové skupiny podľa produktivity, 2) základné vekové skupiny podľa reproduktivity (biologické vekové skupiny) a 3) hlavné vekové skupiny.

V štatistikách sa najčastejšie uvádza vekové zloženie obyvateľstva podľa produktivity (tab. č. 6). V Uzovskom Šalgove bol v roku 2005 pomer predproduktívnej vekovej kategórie k poproduktívnej stále ešte pomerne priaznivý.

 

Vekové zloženie obyvateľstva Uzovského Šalgova podľa produktivity
Tabuľka č. 6
Zdroj: www.statistics.sk/mosmis/run.html (k 31. 12. 2005 )

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame aj vekové skupiny podľa reproduktivity (tab. č. 7) a hlavné vekové skupiny (tab. č. 8) obyvateľstva obce Uzovský Šalgov v čase sčítania obyvateľov v máji 2001.

 

Biologické vekové skupiny v obci Uzovský Šalgov (2001)
Tabuľka č. 7
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 

 

 

Hlavné vekové skupiny v obci Uzovský Šalgov (2001)
Tabuľka č. 8
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 

Ďalšou z možností hodnotenia vekovej štruktúry obyvateľstva je typológia G. Sundbärga. Je založená na porovnaní troch biologických vekových kategórií obyvateľstva, predreprodukčnej (0–14), reprodukčnej (15–49) a poreprodukčnej (50+). V prípade štruktúry obyvateľstva Uzovského Šalgova je zastúpenie predreprodukčnej skupiny (24,2 %) mierne nižšie ako zastúpenie poreprodukčnej skupiny (27,2 %), ale rozdiel medzi oboma vekovými skupinami je minimálny (pozri tab. č. 7). Preto si myslíme, že Uzovskom Šalgove v roku 2001 bola stacionárna veková štruktúra obyvateľstva.

Často používaným spôsobom interpretácie vekovej štruktúry obyvateľstva je veková pyramída, ktorá popri vekovej štruktúre umožňuje grafickým spôsobom zobraziť aj štruktúru obyvateľstva podľa pohlavia. Podstatou vekovej pyramídy sú dva spojené grafy – histogramy početnosti mužov a žien, kde sú intervalovo vyčlenené skupiny obyvateľstva (po 5 rokoch). Tabuľka č. 9 znázorňuje štruktúru obyvateľstva podľa vekových skupín a súčasne podľa pohlavia, pričom jednotlivé skupiny mužov a žien sú vyčlenené v intervaloch po 5 rokoch.

 

Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín v Uzovskom Šalgove (2001)
Image
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

Na základe tabuľky a hlavne vekovej pyramídy (graf č. 3) môžeme interpretovať vekovú štruktúru obyvateľstva Uzovského Šalgova v čase sčítania obyvateľov v máji 2001. Tvar vekovej pyramídy nepodráža žiadny z troch ideálnych typov populácie, ale asi najviac sa približuje k stacionárnemu typu vekovej pyramídy. Aj keď má pyramída pomerne širokú základňu, najmä deti vo veku 5-9 rokov sú početné a tvorili vôbec najpočetnejšiu vekovú kategóriu v Uzovskom Šalgove v roku 2001. Zaujímavé je zúženie pyramídy vo vekových kategóriách 10-14 rokov a 15-19 rokov a čiastočne aj 20-24 rokov, čo poukazuje na zníženú pôrodnosť v druhej polovici 70. rokov, ale najmä v 80. rokoch 20. storočia. Korešponduje to s vývojom počtu obyvateľov Uzovského Šalgova a podľa mňa to súvisí najmä so sťahovaním mladých rodín do blízkeho Sabinova za lepším bývaním a bližšie k práci. Práve v rokoch 1976-1989 bola bytová výstavba v Sabinove historicky najvyššia a najintenzívnejšia.

Pozoruhodný je tiež zárez vo vekovej kategórii 40-44 rokov, na strane mužov aj žien, ktorý indikuje zníženú pôrodnosť v druhej polovici 50. rokov. Môže to podľa môjho názoru súvisieť s existenčnou neistotou, perzekúciami súkromne hospodáriacich roľníkov a tlakom na nich, aby vstúpili do družstva, ktoré bolo nakoniec založené vo februári 1959.

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia v prvom rade znamená sledovanie podielu mužskej a ženskej populácie v sledovanej skupine obyvateľstva. Na základe troch posledných sčítaní obyvateľstva v rokoch 1980, 1991 a 2001 môžeme povedať, že v Uzovskom Šalgove dlhodobo mierne prevažuje obyvateľstvo mužského pohlavia (tab. č. 10).

 

Podiel mužov a žien v populácii Uzovského Šalgova
Tabuľka č. 10
Zdroj: 
Statistický lexikon obcí ČSSR 1982, 1984; Štatistický lexikón obcí SR 1992, 1994; Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002, 2003

Štruktúru obyvateľstva podľa pohlavia možno charakterizovať aj pomocou dvoch indexov, indexu maskulinity a indexu femininity, ktoré udávajú vzájomný podiel osôb jedného pohlavia k osobám druhého pohlavia (Mládek, 1992).

Index maskulinity (Im) vyjadruje koľko mužov (M) pripadá na 1 000 žien (Ž). Vypočítame ho podielom počtu mužov k počtu žien v obci a výsledok ešte vynásobíme konštantou 1000. Index femininity (If) zasa hovorí o tom, koľko žien pripadá na 1000 mužov.

Na základe tabuľky č. 11 môžeme konštatovať, že v Uzovskom Šalgove prevláda mužské pohlavie, resp. populácia obce sa vyznačuje pozitívnou maskulinitou. Jej hodnota však za posledné roky pomaly klesá a rozdiel medzi oboma indexmi sa zmenšuje.

 

Štruktúra obyvateľstva obce Uzovský Šalgov podľa pohlavia (2003-2005)
Tabuľka č. 11
Zdroj: www.statistics.sk/mosmis/run.html; vlastné výpočty

Štruktúra podľa socioekonomických znakov

Štruktúra obyvateľstva podľa socioekonomických znakov v sebe zahŕňa členenie obyvateľstva podľa stupňa ekonomickej aktivity (EA), zamestnania, príslušnosti k hospodárskym odvetviam a pod. Ekonomická aktivita obyvateľstva súvisí predovšetkým s možnosťami zamestnania sa v určitom odbore, je charakteristická zmenami v sociálnej, profesijnej i kvalifikačnej štruktúre.

Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva v roku 2001 žilo v Uzovskom Šalgove 268 ekonomicky aktívnych osôb (158 mužov a 110 žien). Do tejto skupiny obyvateľov patrilo aj 17 žien na materskej dovolenke, 1 pracujúci dôchodca, 1 osoba vypomáhajúca v rodinnom podniku a 79 nezamestnaných osôb (50 mužov a 29 žien). Miera nezamestnanosti mala v máji 2001 pomerne vysokú hodnotu, 29,5 %. V apríli 2007 sa znížila na 11 %.

Pri počte 577 obyvateľov s trvalým bydliskom v našej obci nám potom vychádza, že v máji 2001 žilo v Uzovskom Šalgove 309 ekonomicky neaktívnych obyvateľov. Najväčší podiel v tejto skupine Šalgovčanov tvorili deti a žiaci ZŠ (142 osôb) a potom nepracujúci dôchodcovia (124 osôb). Študentov stredných a vysokých škôl bolo 22.

Prehľad o štruktúre ekonomicky aktívneho obyvateľstva podľa jednotlivých odvetví hospodárstva nám poskytuje tabuľka č. 12, na základe ktorej môžeme urobiť aj rozdelenie obyvateľstva do jednotlivých sektorov hospodárstva. Z hľadiska odvetví hospodárstva bolo v roku 2001 najviac Šalgovčanov zamestnaných v priemyselnej výrobe (87 osôb), čo tvorí 32,5 % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Zaujímavé je, že medzi nimi prevažujú ženy (51 žien).

 

Rozdelenie ekonomicky aktívneho obyvateľstva
podľa odvetví hospodárstva v Uzovskom Šalgove (2001)
Tabuľka č. 12
Zdroj: Sčítanie obyvateľov domov a bytov 26.máj 2001

Pomerne veľa Šalgovčanov bolo zamestnaných aj v stavebníctve (29 osôb) a v ostatných verejných, sociálnych a osobných službách (29 osôb). V poľnohospodárstve, poľovníctve a s tým súvisiacich službách pracovalo len 21 obyvateľov Uzovského Šalgova.

Čo sa týka štruktúry obyvateľstva podľa príslušnosti k sektorom hospodárstva (graf č. 4), v primárnom sektore pracovalo v roku 2001 len 25 osôb, čo tvorilo 9 % z EA obyvateľstva obce. Prevažovali medzi nimi muži (18 mužov). Najviac Šalgovčanov bolo zamestnaných v sekundárnom sektore, až 118 osôb (44 % z EA obyvateľstva obce), z nich bolo 64 mužov a 54 žien. V terciérnom sektore sa zamestnalo 91 obyvateľov obce (53 mužov a 38 žien), čo predstavovalo 34 % z EA obyvateľstva Uzovského Šalgova.

Okrem týchto vyššie uvedených ekonomicky aktívnych obyvateľov tu bola pomerne veľká skupina Šalgovčanov, 34 osôb (23 mužov a 11 žien), ktorí pri sčítaní obyvateľstva v máji 2001 neudali odvetvie hospodárstva, v ktorom sú ekonomicky aktívni.

 

Rozdelenie ekonomicky aktívneho obyvateľstva v Uzovskom Šalgove 
podľa sektorov hospodárstva (2001)
Graf č. 4
Zdroj: Sčítanie obyvateľov domov a bytov 26.máj 2001

 

Z hľadiska dochádzky za prácou z ekonomicky aktívnych obyvateľov Uzovského Šalgova až 118 z nich musí dochádzať za zamestnaním do okolitých miest (najviac do Sabinova a Prešova) alebo dedín. Najväčšiu skupinu z nich tvoria zamestnanci v druhom sektore (58 osôb), resp. ekonomicky aktívni v priemyselnej výrobe (40 osôb). Z ekonomicky aktívnych v treťom sektor dochádza za prácou 38 osôb. Najmenej obyvateľov odchádza za prácou z primárneho sektora, sú to len 8 obyvatelia.


Štruktúra obyvateľstva podľa kultúrnych znakov 

Pod kultúrnymi znakmi sa myslí hlavne dosiahnuté vzdelanie, národnostná príslušnosť a náboženské vierovyznanie.

Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania

Štruktúra obyvateľstva podľa dosiahnutého ukončeného vzdelania závisí od ukončeného druhu školy, čo nám rozdeľuje obyvateľstvo do viacerých skupín. Do štatistík sa pri delení obyvateľstva podľa tohto kritéria počítajú aj deti do 16 rokov, pretože aj tie sa pripravujú a vzdelávajú sa.

Z tabuľky č. 13 vyplýva, že najväčšiu skupinu a zároveň tretinu obyvateľov Uzovského Šalgova tvoria tí, čo ukončili učňovské alebo stredné odborné vzdelanie bez maturity (195 občanov), druhou najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia, ktorí majú základné vzdelanie (125 osôb; 21,5 % populácie). Pomerne veľká je aj skupina Šalgovčanov s úplným stredoškolským vzdelaním (108 osôb; 18,7 %). Len 18 ľudí v obci má ukončené vysokoškolské vzdelanie (3,1 %). Až 24 % zo šalgovskej populácie v roku 2001 tvorili deti do 16 rokov.

Ak sa na túto štruktúru pozrieme z hľadiska pohlavia, u mužov dominuje dosiahnuté ukončené vzdelanie učňovské, resp. stredné odborné bez maturity (127 mužov). A u žien prevláda základné vzdelanie. Ak porovnáme tých, čo majú stredoškolské vzdelanie s maturitou, prevládajú tam ženy. Z vysokoškolsky vzdelaných tvoria 2/3 muži.

 

Štruktúra obyvateľstva Uzovského Šalgova podľa vzdelania (2001)
Tabuľka č. 13
Zdroj: Sčítanie obyvateľov domov a bytov 26.máj 2001

Štruktúra obyvateľstva obce Uzovský Šalgov podľa národnosti a vierovyznania v roku 2001 nebola veľmi pestrá. Skoro všetci obyvatelia našej obce sú Slováci (99,3 %) a rímskokatolíckeho vierovyznania (97,8 %). Tabuľky č. 14 a 15 podávajú prehľad o tejto problematike.

 

Štruktúra obyvateľov obce Uzovský Šalgov podľa národnosti (2001)
Tabuľka č. 14
Zdroj: Sčítanie obyvateľov domov a bytov 26.máj 2001

 

 

Štruktúra obyvateľov obce Uzovský Šalgov podľa vierovyznania (2001)
Tabuľka č. 15
Zdroj: Sčítanie obyvateľov domov a bytov 26.máj 2001

 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

zverejnenie

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Úroveň vytriedenia odpadu

Zverejnenie

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

20. 11. 2018 a doplnenie 25. 01. 2019

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných (20.11.2018). Informácie pre chovateľov s chovom s jednou ošípanou (25.01.2019).

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 01.09.2019 do 14.12.2019

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka