Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Vodstvo

Vodstvo

Najdôležitejším činiteľom zásob vody na území Slovenska sú zrážky, sú totiž jediným zdrojom povrchových vôd našich potokov a riek, podzemných vôd, ako aj zdrojom dopĺňania jazier, vodných nádrží a močiarov. Okrem zrážok sú pre akumuláciu a obeh vody v prírode dôležité aj všeobecné klimatické pomery (slnečné žiarenie, teplota vzduchu, cirkulácia atmosféry), geologické podložie (jeho rozpustnosť, priepustnosť, schopnosť akumulácie; tektonika územia) a reliéf (najmä nadmorská výška a jeho sklon).

Vody z katastrálneho územia Uzovského Šalgova sú odvádzane potokmi Šalgovec a hlavne Šalgov do rieky Torysy a takisto sa akumulujú v umelých vodných nádržiach - rybníkoch, ktorým sa miestne hovorí Šalgovské rybníky. Rieka Torysa je ľavostranným prítokom Hornádu, čiže náš kataster patrí do povodia Hornádu a prostredníctvom riek Slaná, Tisa a Dunaj do úmoria Čierneho mora.


Tečúce vody

Pre naše záujmové územie má prvoradý význam potok Šalgov. Je vodným tokom IV. rádu, pramení v západnej časti katastra Uzovského Šalgova v nadmorskej výške približne 525 m n. m. Dĺžka jeho toku po ústie je 6,6 km, pričom územím nášho katastra preteká v dĺžke asi 3,75 km, spočiatku v smere Z - V, potom naberá juhovýchodný smer a kataster opúšťa otočený na východ. Šalgov je významným pravostranným prítokom stredného úseku povodia Torysy. Celková dĺžka riečnej siete v katastri Uzovského Šalgova je 10,8 km a hustota riečnej siete podľa metódy Schäffera je 1,68 km/km². To znamená, že podľa Harčárovej sedemstupňovej stupnice, ktorú vytvoril pre hodnotenie hustoty riečnej siete Šarišskej vrchoviny, spadá kataster Uzovského Šalgova do 5. stupňa, čiže má veľmi vysokú koncentráciu povrchových tokov.


Stojaté vody

K stojatým vodám radíme Šalgovské rybníky, ktoré vodou zásobuje potok Šalgovec. Nachádzajú sa na východnej hranici šalgovského katastra. Pôvodne bolo v kaskádovitom systéme pospájaných 10 rybníkov. Z osobnej skúsenosti môžeme povedať, že za posledných 20 rokov bolo obhospodarovaných len šesť rybníkov. A na chov rýb sú v súčasnosti využívané len dva rybníky.

 

Šalgovské rybníky

 

Rybníky sú zapísané v zozname mokradí Štátnej ochrany prírody SR, kde je uvádzaná ich rozloha 100 000 m², ktorá však nezodpovedá rozlohe vodnej plochy, ale rozlohe celého areálu rybníkov. Z hľadiska významu sú rybníky zaradené do kategórie mokradí lokálneho významu.


Podzemné vody

Podzemná voda je všetka voda, ktorá sa dostala pod zemský povrch vsakovaním zo zrážok, z riek a jazier, vypĺňa póry hornín a pôd a podlieha len vplyvu zemskej príťažlivosti a hydrostatického tlaku. Výskyt a obeh podzemnej vody, ako aj jej chemické zloženie závisia predovšetkým od prostredia, v ktorom sa voda nachádza, t.j. od jednotlivých pevných hornín a nespevnených uloženín.

Na území katastra Uzovského Šalgova alebo v jeho tesnej blízkosti pramení šesť menších vodných tokov, z ktorých päť spolu vytvára, ešte v katastri, potok Šalgov a posledný prameň zásobuje potok Šalgovec. Z hľadiska geologického vývoja ide o územie vnútrokarpatského paleogénu (flyš), ktorý tvoria hlavne pieskovce a ílovce.

Ílovcové vrstvy sú nepriepustné alebo slabo priepustné, preto sa v nich nevytvárajú väčšie zásoby podzemnej vody. Ak na nich vznikajú pramene, sú málo výdatné a nestále. Lepšie podmienky pre príjem a zdržiavanie podzemnej vody v puklinách vytvárajú pieskovce. Na základe týchto poznatkov môžeme vysloviť názor, že pramene v katastri Uzovského Šalgova čerpajú zásoby podzemnej vody hlavne z pieskovcových vrstiev (bielopotocké súvrstvie) a na povrch sa tieto vody dostávajú v blízkosti styku pieskovcov a ílovcov.

Najväčší hydrogeologický význam v našom regióne však majú kvartérne fluviálne sedimenty, hlavne piesčité štrky a štrkopiesky v doline Torysy, na jej nive a terasách. Podzemné vody sa tu hromadia najmä infiltráciou z koryta rieky, v menšom množstve i zo zrážok, prípadne aj z prameňov vyvierajúcich na priľahlých svahoch. Zásoby vody tu majú mocnosť 3,5 – 6,5 m, výdatnosť vrtov je v intervale 5 – 12 l/s.

V katastri Uzovského Šalgova sa žiaľ nenachádza žiadny prameň minerálnej vody a ani východná časť Bachurne a Šarišské podolie nie sú bohaté na vývery minerálnych vôd. Jediný minerálny prameň, ak berieme do úvahy susediace katastre a kataster Sabinova, vyviera v lokalite Švabľuvka na strmom svahu Bachurne, na pravej strane Torysy (kataster Sabinova).

 

 

 

Použitá literatúra:

 

  • Harčár, J. 1972. Šarišská vrchovina - fyzickogeografická analýza. Geografické práce III, č. 1-2. 1. vyd. Bratislava : SPN, 1972.
  • Kandráčová, V. 1995. Okres Prešov. In: Geografia, roč. 3, 1995, č. 3, s. 91-95.
  • Porubský, A. 1991. Vodné bohatstvo Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1991.
  • Zaťko, M. - Babiaková, Z. - Krajčovičová, Ľ. 1989. Vodstvo. In: Plesník, P. red. Malá slovenská vlastiveda 1. Bratislava : Obzor, 1989, s. 116-134.
     

 

 

Internet:
 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

zverejnenie

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Úroveň vytriedenia odpadu

Zverejnenie

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

20. 11. 2018 a doplnenie 25. 01. 2019

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných (20.11.2018). Informácie pre chovateľov s chovom s jednou ošípanou (25.01.2019).

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 01.09.2019 do 14.12.2019

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka